0

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยี/พี่เลี้ยงธุรกิจ

logo

แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยี/พี่เลี้ยงธุรกิจ

รหัสคำขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยี/พี่เลี้ยงธุรกิจ:

ประวัติส่วนตัว

[Collapse/Expand]
ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย):
v
ประเภทที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงธุรกิจ:
v
ชื่อ (ภาษาไทย):
นามสกุล (ภาษาไทย):
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ):
v
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ):
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):
เพศ:
v
เกิดวันที่:
v
v
+
-
อายุ (ปี):

บัตรประจำตัวประชาขนเลขที่:
ออกโดย:
วันที่หมดอายุ:
v
v
+
-
เชื้อชาติ:
สัญชาติ:
สถานภาพ:
v
[Collapse/Expand]
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่:
จังหวัด:
v
อำเภอ/เขต:
v
ตำบล/แขวง:
v
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
เบอร์มือถือ:
อีเมล:
Next >>>

สถานภาพการทำงานปัจจุบัน

[Collapse/Expand]
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน
ชื่อหน่วยงาน:
v
ตำแหน่งงาน:
ที่อยู่:
จังหวัด:
v
อำเภอ/เขต:
v
ตำบล/แขวง:
v
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
เบอร์มือถือ:
อีเมล:
ระยะเวลาที่ทำงาน:
<<< Back
Next >>>

ประวัติการศึกษา

เพิ่มประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 
สาขาวิชา 
ชื่อสถานศึกษา 
ประเทศ 
Edit 
Delete 
No data to display
<<< Back
Next >>>

ประวัติการอบรม

เพิ่มประวัติการอบรม
ปีที่อบรม 
ระยะเวลาอบรม(วัน) 
ชื่อหลักสูตร 
ชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม 
ประเทศ 
Edit 
Delete 
No data to display
<<< Back
Next >>>

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานการศึกษาวิจัย

เพิ่มผลงานทางวิชาการ/ผลงานการศึกษาวิจัย
ปี พ.ศ. 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/การศึกษาวิจัย 
หน่วยงานที่เสนอผลงาน 
Edit 
Delete 
No data to display
<<< Back
Next >>>

ประวัติด้านอื่นๆ

เพิ่มประวัติการทำงาน
[Collapse/Expand]
ประวัติการทำงาน (ตำแหน่งงานให้ระบุตำแหน่งสุดท้ายของแต่ละหน่วยงาน)
ปีที่ทำงาน 
ชื่อหน่วยงาน 
ประเภทธุรกิจ 
ตำแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
Edit 
Delete 
No data to display
[Collapse/Expand]
ประวัติการเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี/พี่เลี้ยงธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ
เพิ่มประวัติการเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี/พี่เลี้ยงธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ
ปี พ.ศ. 
ระยะเวลา 
ชื่อหน่วยงาน 
เรื่อง 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
Edit 
Delete 
No data to display
[Collapse/Expand]
ประวัติการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยี/พี่เลี้ยงธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญ
เพิ่มประวัติการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 
เลขทะเบียน 
หน่วยงาน 
ความเชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียน 
Edit 
Delete 
No data to display
<<< Back
Next >>>

เรียงลำดับความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญของท่าน (ไม่เกิน 3 ด้าน)

1042
เรียงลำดับความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญของท่าน
ลำดับ 
ความเชี่ยวชาญ 
โปรดระบุรายละเอียด 
Edit 
Delete 
No data to display

<<< Back
Next >>>
อัพโหลดเอกสาร
เอกสาร 
ตำแหน่งจัดเก็บ 
Edit 
Delete 
No data to display

<<< Back
บันทึกข้อมูล